Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod www.lg-jidlo.cz a telefonické objednávky na tel.: +420 732 439 699

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek https://www.lg-jidlo.cz nebo telefonické linky +420 732 439 699

Tyto podmínky jsou účinné od 15.6.2022 

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel - Řeznictví Lukáš Gebauer  s.r.o., se sídlem Hlavní 54, Otice, PSČ: 747 81, Společnost s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 64529/KSOS (dále Prodávající).

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod https://www.lg-jidlo.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o.nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. /Prodávající/ nebo kupující. 

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://www.lg-jidlo.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH. 

3. Smlouvu je možno uzavřít rovněž telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 732 439 699, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://www.lg-jidlo.cz) bude u firmy Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku /neuzavřít kupní smlouvu/ a to na základě vytíženosti provozu nebo na základě požadavku dodání do míst vzdálenějších než 10 km.

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

8. Přijetím objednávky ze strany Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. za přijatou pouze po potvrzení emailem, pokud Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Prodávající oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny Vám sdělíme na požádání. V pobočkách Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

 

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající. oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. povinnen zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

 

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby:

     a) platba hotově při předání. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

     b) platba platební kartou skrze platební terminál při předání..

     c) platba předem bezhotovostně přes platební bránu Global Paymant umístěnou přímo na internetových stránkách www.lg-jidlo.cz

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.

3. Náklady na dodání:

     Osobní odběr 0 Kč.

     Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - do 5 km.

 

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1. E-shop https://www.lg-jidlo.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Prodávající i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, 

     a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

     b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

     c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

     d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění). 

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Prodávající.

8. Reklamaci vyřídí Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. neprodleně. O průběhu reklamace Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně v sídle Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. Případně emailem na emailové adrese lgjidlo@gmail.com

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o. již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

     odstranění vady dodáním nové věci

     odstranění vady

     přiměřená sleva z kupní ceny

     odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí Prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o., má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

     odstranění vady

     přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li Prodávající vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů , který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.